Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo

Działanie 9.2 Włączenie społeczne

Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.