Szkoła Leśna na Barbarce

fot. teren w obrębie leśniczówki

 

Właścicielem Osady Leśnej na Barbarce jest Gmina Miasta Toruń.

Szkoła Leśna na Barbarce powstała na początku stycznia 2004 roku na mocy umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Tilia” a Prezydentem Miasta Torunia. Zadanie prowadzenia Szkoły Leśnej na Barbarce zostało powierzone Stowarzyszeniu w drodze konkursu.

Stowarzyszenie „Tilia” na podstawie odrębnej umowy dzierżawi tereny od Gminy Toruń o powierzchni 3,8 ha, które określane są mianem Osady Leśnej Barbarka. Zgodnie z tą umową Stowarzyszenie  korzysta z terenu i budynków znajdujących się w Osadzie, ale Gmina Miasta Toruń nie finansuje jej utrzymania oraz kosztĂłw remontu i renowacji elementów Osady. 

 

Funkcjonowanie Szkoły Leśnej opiera się na realizacji trzech nurtów działania: realizacji własnego programu, organizacji przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz na udostępnianiu terenu Barbarki innym podmiotom. Program Szkoły Leśnej realizowany jest m.in. poprzez organizowanie zajęć przyrodniczo – ekologicznych, historycznych i kulturalnych dla różnego typu szkół, w tym dla uczniów niepełnosprawnych organizowanie imprez, konkursów, kampanii,  organizowanie festynów oraz otwartych imprez okolicznościowych i rekreacyjnych, udostępnianie obszaru i obiektów Szkoły Leśnej zgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminem użytkowania, współpracowanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań promocyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych.

Cele programu Szkoły Leśnej:

  • prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologiczno – przyrodniczej,
  • oddziaływanie na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa,
  •  podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
  •  kultywowanie tradycji  i poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
  •  promowanie miasta na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
  • chronienie zasobów przyrodniczych i środowiska naturalnego.

Oferta Szkoły Leśnej jest interdyscyplinarna; łączy w sobie rozwój świadomości ekologicznej, historycznej, patriotycznej i duchowej dokonującej się w bliskim kontakcie z przyrodą. Szkoła Leśna ma stanowić centrum służące szeroko rozumianej edukacji ekologiczno - przyrodniczej, ma również pełnić funkcje rekreacyjne dla mieszkańców Torunia i przybyłych turystów

Ze względu na różne programy i założenia projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Tilia" oferta odpłatna i nieodpłatna Barbarki oraz oferta tematyczna zajęć edukacyjnych Szkoły Leśnej na Barbarce może ulegać zmianie.

 

fot. zajęcia


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.