Regulamin świadczenia usług

1.    Definicje
a.    Usługodawca -  Stowarzyszenie TILIA z siedzibą w Toruniu przy ul. Przysieckiej 13 wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000028517,
NIP 9561696274; prowadzące Szkołę Leśną na Barbarce
b.    Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
c.    Umowa – umowa zawierana lub zawarta na odległość między Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem system rezerwacji on-line bookero
d.    bookero - system rezerwacji on-line prowadzony przez SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855
e.    tpay - serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, Plac Andersa 3, 17 piętro,
61-894 Poznań, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000412357, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy.
f.    Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16,
poz. 93 ze zm.)
g.    Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.)
2.    Usługodawca oferuje na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce następujące usługi:

  • ognisko na Polanie Dolnej przy Leśniczówce
  • ognisko na Polanie Dolnej przy Scenie
  • ognisko za budynkiem Gościńca
  • ognisko na Polanie Górnej

3.    W celu skorzystania z bookero i zawarcia umowy na świadczenie usługi przez Usługodawcę nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy. Wystarczające są:

  • dostęp do Internetu
  • standardowy system operacyjny
  • standardowa przeglądarka internetowa
  • aktywny adres e-mail

4.    Zabronione jest umieszczanie w Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste
5.    Warunki zawierania i rozwiązywania umowy
a.    umowy zawierane mogą być wyłącznie przez osoby pełnoletnie
b.    umowę uznaje się za skutecznie zawartą, gdy:

  •  prawidłowo zostały wypełnione wymagane pola w systemie bookero
  • w wyznaczonym czasie dokonana została płatność za pośrednictwem serwisu tpay

c.    umowa może być rozwiązana w przypadkach określonych w regulaminie organizacji ognisk, pkt.8 - kliknij tutaj

6.    Tryb postępowania reklamacyjnego
Skargi związane z wykonywaniem lub niewłaściwym wykonywaniem Usług należy zgłaszać osobiście w biurze Szkoły Leśnej na Barbarce lub e-mailowo na adres: biuro@szkola-lesna.torun.pl
7.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia ustawy kodeks cywilny.

Regulamin świadczenia usług  do pobrania - kliknij tutaj

 

 


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.