Szkoła Leśna na Barbarce

fot. teren w obrębie leśniczówki

 

Właścicielem Osady Leśnej na Barbarce jest Gmina Miasta Toruń.

Szkoła Leśna na Barbarce powstała na początku stycznia 2004 roku na mocy umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Tilia” a Prezydentem Miasta Torunia. Zadanie prowadzenia Szkoły Leśnej na Barbarce zostało powierzone Stowarzyszeniu w drodze konkursu.

Stowarzyszenie „Tilia” na podstawie odrębnej umowy dzierżawi tereny od Gminy Toruń o powierzchni 3,8 ha, które określane są mianem Osady Leśnej Barbarka. Zgodnie z tą umową Stowarzyszenie  korzysta z terenu i budynków znajdujących się w Osadzie, ale Gmina Miasta Toruń nie finansuje jej utrzymania oraz kosztĂłw remontu i renowacji elementów Osady. 

 

Szkoła Leśna na Barbarce utworzona została w 2004 roku. Prowadzenie placówki Prezydent Miasta Torunia powierzył Stowarzyszeniu „Tilia”. Wówczas teren Osady był zaniedbany, a istniejące budynki zamieszkiwało 8 rodzin. Od samego początku Stowarzyszenie prowadziło zajęcia przyrodniczo – ekologiczne. Najwcześniej zaadaptowano budynek Leśniczówki, w której powstała mała sala dydaktyczna.  W latach  2006-2009 Gmina Miasta Toruń przeprowadziła kolejne remonty czterech budynków.

Głównym celem  Szkoły Leśnej na Barbarce jest edukacja ekologiczna,  uwrażliwianie na piękno natury oraz kształtowanie szacunku dla przyrody zwłaszcza u dzieci i młodzieży.

Teren Osady Leśnej na Barbarce jest własnością Gminy Miasta Toruń (Stowarzyszenie „Tilia” dzierżawi obszar o powierzchni  3,8307 ha wraz z budynkami).  Szkoła Leśna na Barbarce stanowi centrum szeroko rozumianej edukacji ekologiczno - przyrodniczej, ale też kulturalnej i historycznej. Barbarka jest miejscem otwartym - ma służyć mieszkańcom Torunia.

Stowarzyszenie „Tilia” prowadzi działalność w duchu non - profit oraz dba o teren Osady Leśnej na Barbarce.

Przekazując 1% podatku  Stowarzyszeniu „Tilia” wspierasz działalność Szkoły Leśnej na Barbarce.

 

Odbiorcy:

 • Dzieci i młodzież, nauczyciele, szkoły i przedszkola, organizacje pozarządowe, osoby starsze „seniorzy”, osoby indywidualne (turyści, mieszkańcy regionu), osoby prywatne, wolontariusze

Program Szkoły Leśnej realizowany jest poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć/ warsztatów przyrodniczo - ekologicznych, historycznych, artystycznych dla  dzieci  i młodzieży
 • organizację zielonych szkół, pobytów 2 - 3 dniowych z noclegami
 • organizowanie tematycznych spotkań, pikników oraz otwartych imprez okolicznościowych i rekreacyjnych
 • organizację ścieżek edukacyjnych, gier terenowych
 • konkursy tematyczne
 • akcje edukacyjne
 • festiwale ekologiczne
 • szkolenia, warsztaty dla nauczycieli
 • plenery artystyczne
 • kampanie promocyjno – informacyjne

Szkoła Leśna na Barbarce w liczbach:

 • działalność i program realizowany jest w sposób ciągły, przez 365 dni w roku
 • na Barbarce pracuje średnio 25 pracowników, w tym 7 osób niepełnosprawnych
 • co roku z zajęć/ warsztatów korzysta około 10 000 osób
 • Osadę Leśną na Barbarce odwiedza około 30 000 osób rocznie

Ze względu na różne programy i założenia projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Tilia" oferta odpłatna i nieodpłatna Barbarki oraz oferta tematyczna zajęć edukacyjnych Szkoły Leśnej na Barbarce może ulegać zmianie.

fot. zajęcia


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.