Regulamin zajęć

Uczestnicy zajęć zorganizowanych przez Szkołę Leśną na Barbarce zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

1.   Słuchać i wykonywać polecenia opiekunów.
2.   Nie oddalać się od grupy bez zezwolenia wychowawcy.
3.   Nie opuszczać samowolnie miejsca zakwaterowania.
4.   Przestrzegać harmonogramu zajęć ustalonego wcześniej z przedstawicielem Szkoły
      Leśnej na Barbarce.
5.   Punktualnie stawiać się na spotkania.
6.   Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie
      Osady Leśnej na Barbarce - w szczególności zachować ostrożność:
              -  podczas spacerów leśnymi traktami, które dostępne są również dla ruchu
                 drogowego,
              -  podczas kontaktu ze zwierzętami leśnymi, które możemy napotkać podczas
                 pieszych wędrówek po lesie oraz tymi, które znajdują się na stałe na terenie 
                 Osady,
              -  podczas korzystania z urządzeń elektrycznych /czajników,
              -  przy wchodzeniu oraz schodzeniu z łóżek piętrowych /całkowity zakaz
                 zeskakiwania/
7.      Zachowywać podstawowe zasady higieny oraz porządek w miejscu
         zakwaterowania.
8.      Przestrzegać ciszy nocnej /od 22.00 do 6.00/.
9.      Dbać o mienie własne i cudze, zapobiegać jego zniszczeniu lub kradzieży.
10.    Informować o wszelkiego rodzaju usterkach lub zaistniałych zniszczeniach.
11.    Pokryć koszty naprawy zniszczeń powstałych w wyniku nieodpowiedniej
         eksploatacji lub wandalizmu.
12.    Podczas pobytu na terenie Osady Leśnej na Barbarce obowiązuje bezwzględny
         zakaz picia napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz używania innych środków
         odurzających.
13.    Uczestnicy zajęć zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania opiekunów
         o ewentualnym wypadku /w tym skaleczeniu/ lub chorobie.
14.    Uczestnicy powinni brać aktywny udział w zajęciach i warsztatach.
15.    Szanować przyrodę.
16.    Nie hałasować na terenie Osady oraz w lesie.
17.    Dbać o „kulturę słowa”, do innych uczestników wycieczki odnosić się z życzliwością i
         szacunkiem.
18.    Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć w tym również opiekunów.

 

Do pobrania:


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.