„Eko schadzki” – cykl spotkań dla seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym

Finansowanie:
Wartość projektu: 29 690,00 zł
Wkład finansowy Funduszy Europejskich: 26 990,00 zł

Termin realizacji projektu: kwiecień - wrzesień 2019 r.

Cele projektu:

 • wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez organizację cyklicznych spotkań na Barbarce dla osób w wieku 65 +
 • zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym z obszaru LSR na terenie Gminy Miasta Torunia,
 • rozwój społeczny a także wzrost świadomości społecznej uczestników,
 • zmniejszenie rozmiarów zjawiska wykluczenia społecznego,
 • aktywizacja i integracja społeczna osób starszych,
 • umocnienie solidarności wewnątrzpokoleniowej, integracja grupy rówieśniczej,
 • ograniczenie procesu singularyzacji starości oraz marginalizacji seniorów w życiu codziennym,
 • promocja ekologicznego i zdrowego trybu życia,
 • wzrost aktywności dostosowanej do wieku uczestników,
 • oderwanie od codziennych problemów i trosk, nawiązanie nowych znajomości,
 • poprawienie manualnych zdolności, które z wiekiem stają się coraz gorsze,
 • atrakcyjne spędzanie czasu wolnego poza domem,


Beneficjenci:
15 osób  (w wieku 65 +) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR na terenie Gminy Miasta Toruń,

Działania (efekty) projektu:

 • organizacja dla 15 osób (10 K, 5 M) 20 spotkań po 4,5 h każde – łącznie 90 h w tym:

15 spotkań manualnych po 2,5 h każde – łącznie 37,5 h
10 rekreacyjnych po 2 h – łącznie 20 h
5 kulturalnych po 4,5 h – łącznie 22,5 h
5 ogólnorozwojowych po 2 h – łącznie 10 h

Terminarz:

 • rekrutacja uczestników:  kwiecień 2019 r.
 • organizacja i prowadzenie zajęć: maj – wrzesień 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Deklaracja uczestnika projektu - kliknij tutaj
 2. Karta zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie - kliknij tutaj
 3. Oświadczenie uczestnika o niesamodzielności - kliknij tutaj
 4. Lista projektów realizowanych w ramach naboru 1/G/2018 - kliknij tutaj
 5. Oświadczenie uczestnika o nieuczestniczeniu w innym projekcie w ramach tego samego naboru- kliknij tutuj
 6. Oświadczenie uczestnika projektu RODO - kliknij tutaj
 7. Regulamin udziału w projekcie - kliknij tutaj
 8. Umowa uczestnictwa w projekcie - kliknij tutaj
 9. Wykaz ulic objętych LSR dla obszarów LGD Dla Miasta Torunia
 10. Wyrażenie zgody na rejestrowanie wizerunku - kliknij tutaj

 

Plakat - zaproszenie do udziału w projekcie- kliknij tutaj


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.