Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży (finansowanie WFOŚiGW)

Strona internetowa projektu:http://akademiaprzyrodnikow.pl//

Czas trwania: styczeń 2017 - kwiecień 2018

Cel:

 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
 • wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
 • przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców, 
 • popularyzacja przyrody województwa kujawsko – pomorskiego i jej różnorodności biologicznej,
 • poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
 • kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego,
 • promocja obszarów chronionych pod względem ochrony zasobów genowych gatunków,
 • promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych województwa kujawsko – pomorskiego,,
 • promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,

Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,

Działania projektu:

 • opracowanie programu edukacyjnego dla uczestników warsztatów Szkoły Leśnej na Barbarce,
 • organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego na terenie  Osady Leśnej Barbarka i w Rezerwacie Las Piwnicki,
 • organizacja konkursu fotograficznego,
 • organizacja Festiwalu Ekologicznego na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce,
 • organizacja warsztatów wyjazdowych pn. „ABC Ornitologii” na terenie placówek  oświatowych woj. kujawsko-pomorskiego,

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.