Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo

Działanie 9.2 Włączenie społeczne

Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne

 

Termin realizacji projektu: 1.09.2020 - 31.08.2022

Cel projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa 40 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych mieszkańców powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i miasta Toruń, poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Beneficjenci projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące teren powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego lub obszar miasta Toruń.

 

Priorytetowo traktowane są osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego lub

osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub

osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub

osoby korzystające z PO PŻ (indywidualnie lub rodzina) lub zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych  w lokalnych lub gminnych programach rewitalizacji.

 

Projekt realizował będzie następujące wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 40 os.

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 5 os.

 

Projekt realizował będzie następujące wskaźniki rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 20 os.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 5 os.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 5 os.

 

Projekt przewiduje dwie ścieżki;

ścieżka I dotyczy aktywizacji społecznej

ścieżka II dotyczy aktywizacji zawodowej; warunkiem uczestnictwa w ścieżce aktywizacji zawodowej jest ukończenie ścieżki aktywizacji społecznej.

 

Ścieżka I obejmuje:

- zajęcia z psychologiem/pedagogiem/specjalistą ds. reintegracji społecznej (7 h)

- coaching indywidualny (5 sesji po 2 h, łącznie 10 h)

- doradztwo zawodowe (2 h)

- treningi kompetencji i umiejętności społecznych (realizowane zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia)

 

Ścieżka II obejmuje:

- możliwość uczestnictwa w Klubie Wolontariatu oraz odbycia wolontariatu w podmiotach ekonomii społecznej

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Centrum Napraw i Ponownego Wykorzystania

- bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe

- płatne staże w podmiotach ekonomii społecznej

 

Uczestnicy odbywający kursy lub szkolenia zawodowe otrzymają stypendia oraz będą mieli zapewniony bezpłatny dojazd, ubezpieczenie oraz badania profilaktyczne (medycyna pracy).


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.