Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń

POBIERZ OGŁOSZENIE O NABORZE DO DRUKU - kliknij tutaj

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin projektu i rekrutacji - kliknij tutaj

Załącznik nr 1 do regulaminu projektu i rekrutacji - kliknij tutaj

Formularz rekrutacji uczestnika, deklaracja uczestnika projektu, oświadczenie RODO - kliknij tutaj

Załącznik nr 1 do formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

 

Stowarzyszenie „Tilia” ogłasza nabór uczestników do projektu:
„Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
z powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń”.

Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.2 Włączenie społeczne
Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne

Termin: Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2020 do 31.08.2022 roku.
Cel projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa 40 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych mieszkańców powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i miasta Toruń, poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Stowarzyszenie „Tilia” współtworzy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu. Czynnie angażuje się w tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz aktywizację zawodową osób najbardziej oddalonych od rynku.

•    Uczestnikami projektu mogą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujący teren powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego lub obszar miasta Toruń.
Priorytetowo będą traktowane osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego lub
osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub
osoby korzystające z PO PŻ (indywidualnie lub rodzina) lub zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych  w lokalnych lub gminnych programach rewitalizacji.
•    Projekt przewiduje dwie ścieżki; aktywizację społeczną oraz zawodową. Warunkiem uczestnictwa w aktywizacji zawodowej jest ukończenie ścieżki aktywizacji społecznej.
•    Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, m.in.:
- indywidualna ścieżka reintegracji (zajęcia z psychologiem/pedagogiem/specjalistą ds. reintegracji społecznej)
- doradztwo zawodowe
- coaching
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych
- możliwość uczestnictwa w Klubie Wolontariatu oraz odbycia wolontariatu w podmiotach ekonomii społecznej
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Centrum Napraw i Ponownego Wykorzystania
- bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe
- płatne staże w podmiotach ekonomii społecznej
•    Uczestnicy odbywający kursy lub szkolenia zawodowe otrzymają stypendium oraz będą mieli zapewniony bezpłatny dojazd, ubezpieczenie oraz badania profilaktyczne (medycyna pracy).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do siedziby
Stowarzyszenia „Tilia” przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 lub prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Osoba do kontaktu: Monika Krauze tel. 056 657 60 88 lub 602 572 337, biuro@szkola-lesna.torun.pl.

W razie potrzeby dojedziemy do Państwa na terenie powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego lub  Torunia.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.